23 november 2015

Toekomstgerichte VVE: meer samenwerking, meer kennis

foto: Peter Beelen
Een krachtige en toekomstgerichte VVE-sector (Voor- en Vroegschoolse Educatie) kenmerkt zich door brede samenwerking met alle stakeholders en een up-to-date kennis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten over de ontwikkeling van het jonge kind. Dat vinden de deelnemers aan een open space-sessie tijdens een conferentie over de toekomst van de VVE-sector, op woensdag 18 november in Helmond.

De conferentie ‘Samen bouwen aan een stevige basis!’ was georganiseerd door BCO Onderwijsadvies in opdracht van de gemeente Helmond. Directies, managers en bestuurders van reguliere Helmondse voor- en vroegschoolse locaties, die opvang of onderwijs bieden aan kinderen van 0-7 jaar luisterden naar drie sprekers en gingen daarna met elkaar in gesprek over de thematiek. Als facilitator mocht ik in twee ronden in gesprek gaan met deelnemers rond de vraag wat de snelle veranderingen in de wereld betekenen voor de kennis, competenties, kernkwaliteiten en professionele houding van de professional in en om de VVE-sector.

Samenwerking
In de eerste ronde stond vooral het thema samenwerking met ouders, onderwijs, het consultatiebureau en de omgeving centraal. Deelnemers gaven aan dat ze hiermee de sector en de waarde ervan nog meer zichtbaar willen maken. Om goed te kunnen communiceren met je omgeving heb je een gereedschapskist nodig met onder andere:
  • communicatieve vaardigheden, ook om woorden te kunnen geven aan je handelen
  • digitale vaardigheden
  • zelfvertrouwen en een sterk bewustzijn van je persoonlijke drive in het werk
  • een krachtige visie op het werk, ondersteund door up-to-date kennis van de ontwikkeling van (het brein van) het jonge kind
  • een goed overzicht van de inhoud van je werk, zoals: doorgaande lijnen, rollen van de begeleider, krachtige interventies
  • creativiteit
Het is belangrijk om over competenties te beschikken waarmee je je werk kunt verantwoorden, ook als je andere keuzes maakt dan de regels voorschrijven of dan de buitenwereld van je vraagt. Bij het verantwoorden van je werk, is het van belang steeds het kindperspectief leidend te laten zijn.

Maatwerk
In het gesprek met de tweede groep lag het accent meer op de aandacht voor het individuele kind. Begeleiders moeten meer en meer maatwerk leveren, vanuit het talent van het kind, en dat vanuit de drie perspectieven: hart, hoofd en handen. Als de wereld snel verandert hebben kinderen voor de toekomst meer dan ooit creativiteit en flexibiliteit nodig om succesvol te zijn in het leven. Aandacht besteden aan creatieve vaardigheden begint al in de VVE-leeftijd. Het vraagt ook van begeleiders het lef om dingen anders te durven doen, anders te denken. Dat is niet voor alle professionals een vanzelfsprekende competentie, maar je kunt deze wel ontwikkelen. Bij het stimuleren van creativiteit en flexibiliteit is spel erg belangrijk, net als het in aanraking komen met veel verschillende werelden, zoals die van wetenschap en techniek, of via ouders met beroepen en vrijetijdsbestedingen.

1 opmerking: