31 januari 2023

Fysiek onder de loep: quantified self...

Steeds meer technologieën kunnen ons steeds meer vertellen over onze fysieke gesteldheid. Met de Apple Watch bijvoorbeeld meet je onder andere je hartslag, zuurstofsaturatie of temperatuur. Marcel Möring vraagt zich in een column voor De Groene Amsterdammer af of dat wel zo'n goede ontwikkeling is. Stel dat verzekeraars van ons gaan eisen gezondheidsdata met ze te delen. En wat nu als je hypochonder bent? Toch, je wilt toch weten hoe het met je fitheid staat? En je wilt toch tijdig defecten signaleren om meer kans op genezing te hebben als blijkt dat je een ziekte onder de leden hebt. Bottom line: technologie zadelt ons weer eens op met moeilijke keuzen: wil ik het weten of niet?

In onze nieuwste aflevering van de Tikkie Podcast verkennen Pierre en ik deze uitdaging van de moderne tijd. Luister via onze website of in je podcast-app.

21 januari 2023

ChatGPT als docent én assistent


Ik kan wel wat met Excel, maar ben niet bepaald een wizzard. De afgelopen weken moest ik echter regelmatig werken met eenzelfde Excel-bestand (gevuld door een Office365-formulier). Het lezen van dat bestand was niet zo gemakkelijk, wat ik steeds handmatig oploste door deze acties:

 • Alle cellen selecteren en kiezen voor terugloop, zodat de tekst niet doorloopt over de rand van de cel.
 • De kolommen met veel tekst breder maken, die met weinig tekst juist smaller.
 • Kolommen verbergen die irrelevant zijn.
 • De kolommen met de belangrijkste inhoud een andere achtergrondkleur geven.
 • Een extra rij aanmaken bovenaan het werkblad en bij de betreffende kolommen weergeven hoe vaak de waarde 'ja' voorkomt in de kolom.   
Iets wat je vaak op dezelfde manier moet doen, moet je automatiseren. Maar macro's maken voor Excel had ik nog nooit gedaan. Dus bekeek ik wat YouTube-video's en riep ik de hulp in van ChatGPT om de Visual Basic-code te schrijven. Voor het instellen van de tekstterugloop gaf ChatGPT me bijvoorbeeld:

Sub WrapText()

    Dim cell As Range

    For Each cell In ActiveSheet.UsedRange

        If Not IsEmpty(cell) Then

            cell.WrapText = True

        End If

    Next cell

End Sub

Die macro werkte. Bij macro's die niet (meteen) werkte paste ik de 'prompt' (= opdracht) aan. Belangrijk bij ChatGPT is namelijk om zo precies mogelijk te vertellen wat je nodig hebt. Iets als:

In Visual Basic macro for Excel I'd like to count the occurences of value "Ja" in column L, from L3 down and add the result in cell L1.

Door voor alle bovengenoemde handelingen macro's te laten maken, kreeg ik meer beeld van hoe code eruit ziet en wat de verschillende elementen doen. Zo werd ChatGPT mijn docent en assistent. 

12 december 2022

Leeractiviteiten met ChatGPT

ChatGPT is een online toepassing die op basis van AI kan communiceren met mensen. Je kunt de applicatie opdrachten geven die leiden tot een stuk tekst of computercode. Denk aan een werkstuk, een excuusmail wegens te laat inleveren van een werkstuk of een nette (maar saaie) sollicitatiebrief... 

Ik vroeg me af hoe je ChatGPT kunt inzetten in leerprocessen. Hierbij een eerste verkenning...

 • Chat in een vreemde taal, waarbij jij het onderwerp bepaalt. Zo kun je oefenen in alledaags taalgebruik. Je kunt ChatGPT vragen je te corrigeren als je een fout maakt (of juist niet). Verder zou je de chat kunnen gebruiken ter voorbereiding op een mondelinge toets of examen, door in de instructie het thema te benoemen: 'You are my teacher. I have an oral exam about sustainability in the creative industry. Ask me a question, let me answer and so on.'
 • Laat het programma computercode schrijven voor een specifieke functie. Laat studenten kleine tweaks doen en onderzoeken wat daarvan het effect is of laat ze opzoeken en uitleggen waar in de programmeerregels wat precies gebeurt.
 • Geef studenten een schrijfopdracht. Laat ze die vertalen naar een opdracht voor ChatGPT. Laat ze vervolgens onderling de resultaten vergelijken: welke instructie gaf de ander en tot welke verschillen in de verkregen tekst heeft dat geleid?
 • Laat ChatGPT je overhoren. Getest: 'I need to learn these translations: car-auto, book-boek, driver-chauffeur. Give me one at the time the Dutch word and let me give the English translation. Tell me if I am right or wrong. If I am wrong give me the right word. Then ask a new Dutch word.'
 • Vraag ChatGPT je feedback te geven in de vorm van verbetersuggesties bij iets dat je gemaakt hebt. Voorbeeld: 'Geef me drie concrete suggesties voor betere formuleringen in deze tekst: (gevolgd door de tekst).'
Slim leren werken met ChatGPT is een ander ding. Daarbij gaat het om het stellen van de juiste vragen / formuleren van de juiste opdracht en het kritisch omgaan met de resultaten. Zie ook dit artikel op LinkedIn.

De perspectiefwisseling met Willem Elsschots 'Het Huwelijk'

'Het Huwelijk' van Willem Elsschot is een prachtig gedicht over een man die zich steeds meer gaat ergeren aan zijn vrouw. In 2016 schreef ik een parodie, waarbij ik het perspectief veranderde naar de vrouw. Later ontdekte ik dat Tom Lanoye dit al een keer gedaan had.

Nu is er ChatGPT waarmee je deze aanpak kunt overlaten aan AI. Ik gaf ChatGPT de volgende opdracht:

"Herschrijf dit gedicht van Willem Elsschot waarbij niet het perspectief van de man, maar van de vrouw wordt beschreven. Houd het aantal regels, lettergrepen per regel en het rijmschema hetzelfde. Het moet duidelijk worden dat de vrouw zich net zo veel ergert aan gedrag van de man als andersom. Titel wordt: 'Het huwelijk vanuit haar perspectief'."

Dit is het resultaat. Aan de lezer: welke versie spreekt je het meest aan? Die van ervaren en beroemde schrijver, die van de amateurdichter of onderstaande, gegenereerd door AI.

Het huwelijk vanuit haar perspectief

Toen zij bespeurde hoe de nevel van de tijd in d'ogen van haar man de vonken uit kwam doven, zijn wangen had verweerd, zijn voorhoofd had doorkloven toen wendde zij zich af en vrat zij zich op van spijt.

Zij vloekte en ging te keer en trok zich bij de haren en mat hem met de blik, maar kon niet meer begeren, zij zag de grootse zonde in duivelsplicht verkeren en hoe hij tot haar opkeek als een stervend paard.

Maar sterven deed hij niet, al zoog haar helse mond het merg uit zijn gebeente, dat hem toch bleef dragen. Hij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen, en rilde waar hij stond, maar leefde en bleef gezond.

Zij dacht: ik sla hem dood en steek het huis in brand. Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen en rennen door het vuur en door het water plassen tot bij een ander lief in enig ander land.

Maar doodslaan deed zij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren, en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

Zo gingen jaren heen. De kindren werden groot en zagen dat de vrouw die zij hun moeder heetten, bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten, een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood.

21 april 2022

Werkvorm: beroepshouding met ‘eigenaarschap’

In het mbo werken studenten aan hun beroepshouding. Die wordt op verschillende momenten bij verschillende vakken beoordeeld. Normaal gesproken gebeurt dat door studenten een lijstje met criteria of rubrics te geven, waarop de docent vervolgens toetst en beoordeelt. Het leek me interessant om dit eens om te draaien en studenten meer eigenaarschap en eigen kwaliteitsbesef te laten ervaren. Ik ben het experiment aangegaan met drie groepen eerstejaars studenten Ruimtelijk Vormgeven van SintLucas in Boxtel.

In een eerste les heb ik de studenten in groepen laten nadenken over wat zij laten zien als ze een goede beroepshouding hebben, als student, maar ook als (toekomstig) werknemer of opdrachtnemer. Daarna hebben we de criteria opgehaald per groep. Door verhelderings- en verdiepingsvragen te stellen en overlap te benoemen, ontwikkelden we een lijst van zo’n tien items. Om het gesprek met aandacht te kunnen begeleiden, vroeg ik steeds een student om te notuleren op een laptop die op de beamer was aangesloten.

Na de les heb ik per klas een redactieslag gedaan, alleen op taal, niet op inhoud. De tien items heb ik daarop in een scoreformulier verwerkt. Dat formulier heb ik in een Teams-opdracht gehangen. Het is de bedoeling dat ze aan het einde van periode 4 als onderdeel van een van de laatste lessen het formulier invullen, hun score optellen en de zelfbeoordeling (onvoldoende, voldoende, goed) doen. Ik heb toegezegd de beoordelingen over te nemen, tenzij ze te sterk afwijken van wat ik uit observaties heb gehaald. Ik zal dan met de student in gesprek gaan.

Het is het idee dat studenten met deze aanpak zelf meer nadenken over hun beroepshouding, maar ook dat ze ervaren dat zelfbeoordeling je kan helpen bij je groei als professional.

12 april 2022

De werkelijkheid vangen in woorden

Ik bedacht ooit het begrip 'verderkomstrategie' voor het idee dat je bedenkt wat je kunt gaan doen, als je niet meer weet wat je moet doen om verder te komen. Met zo'n begrip - bestaand of in dit geval zelf bedacht - krijg je meer grip op het stukje werkelijkheid dat je wilt begrijpen, benoemen, onthouden, veranderen enzovoort. Abstracte begrippen, concepten zo je wilt, worden zo bruikbaar in je denken en doen.

Deze week las ik 'Formatief handelen. Van instrument naar ontwerp' van Dominique Sluijsmans, Valentina Devid, René Kneyber en Blanca Wilde Lopez. Een aanrader als je meer wilt weten over feedback geven in een onderwijssetting.

Wat ik waardeer aan het boek is niet alleen het verhaal over hoe je formatief handelen kunt vormgeven in je onderwijs. De auteurs trakteren ook op een aantal begrippen, die mij helpen meer grip te krijgen op een stukje werkelijkheid. Vijf voorbeelden:
 • professionele nieuwsgierigheid: het idee dat leerlingen nieuwsgierigheid naar (het verbeteren van) competenties hebben 
 • wenselijke moeilijkheid: het idee dat goede feedback pijn kan doen en dat dat gewenst is (ofwel: niet vermeden moet worden)
 • kwaliteitsbesef: het idee dat leerling beelden hebben of kunnen ontwikkelen van wanneer er sprake is van kwaliteit
 • coregulatie: het idee dat je als docent via feedback zoveel mogelijk ook de leerling een actieve rol geeft in het leerproces
 • feedbackdieet: het idee dat je zorgvuldig moet doseren met feedback (niet te veel, te vaak, maar ook niet te weinig)
Het vangen van de complexe, abstracte werkelijkheid in woorden, zegt ook iets over het belang van onderwijs in woordenschat. Het gaat daarbij niet om zoveel mogelijk woorden te kennen, maar om een gereedschapskist vol woorden te ontwikkelen die je helpen de werkelijkheid te begrijpen, benoemen, onthouden, veranderen, erover na te denken enzovoort.

10 april 2022

Uitgebreid zoeken in Twitter

Twitter biedt via advanced search de mogelijkheid om uitgebreid te zoeken in de geschiedenis van het platform. Zo kun je zoeken met filters op:

 • (combinaties van) trefwoorden of hashtags of exacte woordgroepen (ook met uitsluiting van trefwoorden)
 • taal
 • van of gericht aan accounts
 • minimaal aantal woorden, vind-ik-leuks of retweets
 • met of zonder links
 • periode
Net als bij zoeken via Google kun je de operatoren die worden geactiveerd in het uitgebreid zoeken-formulier zelf rechtstreeks invoeren in de zoekbalk in Twitter. 

De functies met een * zijn niet beschikbaar via het formulier, dus alleen via handmatige invoer in de zoekbalk van Twitter.
 • from:ernomijland -> alleen tweets van @ernomijland
 • jarig -gefeliciteerd -> zoek op trefwoord jarig, maar filter resultaten waarin ook 'gefeliciteerd' staat eruit
 • min_retweets: x -> zoek tweets die minimaal x retweets hebben
 • min_faves: x -> zoek tweets die minimaal x keer als favoriet zijn vastgelegd
 • min_replies: x -> zoek tweets die minimaal x replies hebben
 • filter:links -> zoek tweets waarin links staan
 • filter: images-> zoek tweets waarin afbeeldingen staan
 • filter:videos -> zoek tweets waarin filmpjes staan
 • since:YYYY-MM-DD -> zoek tweets van na datum x 
 • until:YYYY-MM-DD -> zoek tweets van tot datum x
 • near:plaatsnaam within:00km -> zoek tweets uit de regio *
 • lang:NL -> zoek tweets in het Nederlands (zoek hier de afkortingen van alle beschikbare talen)
 • url:wikipedia.nl -> zoek tweets waarin een bepaalde website wordt genoemd *
 • filter:news -> zoek tweets die Twitter aanmerkt als nieuws
Zoekresultaten worden getoond zonder reclame, da's fijn. Als je je zoekopdracht breed maakt, kun je veel tweets op je scherm toveren zonder reclame. Twitter steekt daar een klein stokje voor. Als je het filter filter:follows gebruikt zou je alleen tweets moeten zien van tweeps die je volgt. Helaas: met dit filter krijg je een boodschap dat er geen resultaten zijn. Maar als je er simpelweg min_faves:0 (alle resultaten met 0 of meer favorieten) aan toevoegt, krijg je wel een uitgebreide reeks tweets te zien. Je zou in je browser de link aan je favorieten kunnen toevoegen.

Aanvullingen? Ik hoor het graag via @ernomijland.

(Naar aanleiding van een draadje van @TessaRDavid waarop ik attent gemaakt werd door @annetsmith en de antwoorden hierop...)

03 maart 2022

Kampeerkeuken ('chuck box')

 


Op de camping kook ik graag. In ons camperbusje zit een prima keuken met een twee gaspitten. Maar binnen koken heeft zo zijn nadelen: het leidt tot luchtjes en spettertjes van divers pluimage en de bewegingsruimte voor de kok is beperkt. Kamperen gaat over buitenleven en dus ook: buiten koken. Met de late zon op je gezicht roeren in een pan!

In mijn online zoektocht naar buitenkeukens kwam ik allerlei producten tegen. Een betaalbare kant-en-klare buitenkeuken vond ik niet. Totdat ik stuitte op het fenomeen 'chuck box': een kist waarin je slim en rammelvrij al je kookgear op kunt bergen. Het wemelt op YouTube van de filmpjes waarin handige klussers - veelal Amerikaanse outdoor-liefhebbers - laten zien hoe je zo'n ding kunt maken.

Ik bekeek er tientallen en kreeg zo ideeën om zelf een chuck box te maken. Het werd een maakproject van enkele weken doorlooptijd. Zonder bouwtekening en met beperkte kluservaring ging er steeds veel tijd zitten in dingen bedenken, uitproberen en opnieuw doen, spullen voor de volgende fase halen bij de bouwmarkt en lijmwerk goed laten drogen.

Het resultaat is er nu: een kist van 60 cm breed x 50 cm diep x 40 cm hoog, gemaakt van populieren multiplek (licht!) en vuren latten. Uit de filmpjes leerde ik het werken met twee diepe 'deuren' waarin je ook spullen kwijt kunt. Verder werkte ik met elastiek, pianoscharnieren en oude jampotten (deksel vastschroeven aan het 'plafond' zodat je de potten op kunt hangen). Perfect is het resultaat niet. Zo moest ik best wat spleetjes en gaatjes vullen met vloeibaar hout. Maar deze versie 1 mag er zijn. Tijd om de chuck box in de praktijk te gaan testen.


16 december 2021

Eerste Hulp voor stuntelaars


Een straaltje bloed. Ik voel geen pijn, vraag me af wat er is gebeurd. Dan besef ik dat mijn splinternieuwe - en dus nog vlijmscherpe - elektrische heggenschaar zich zojuist heeft vastgebeten in mijn been, net boven mijn knie. Ik herken de zigzag-vorm van de ijzeren tanden in de wond.

Onderweg naar de Eerste Hulp vraag ik me af waarom. Waarom ga ik in een vrolijke korte broek, nog zonder nog enige ervaring met dit apparaat, nog even snel een beukenhaagje snoeien? Het antwoord komt tijdens het prikken van de naald als de dokter, zonder verdoving, een paar hechtingen zet. Ik was weer te ongeduldig, te onvoorzichtig, dacht niet, maar deed.


Weer, want ik maak vaker dit soort ongelukken. Zo peuterde ik eens met mijn wijsvinger wat vastgekoekt deeg uit mijn staafmixer waarbij ik per ongeluk op de aan-knop drukte. Gevolg: een diepe snee, veel bloed en wekenlang nauwelijks gevoel in mijn vingertopje. Of die keer dat ik een bolvormige glazen lamp op had gehangen. Supernetjes gedaan, ik moest alleen het kapje tegen het plafond nog netjes recht hangen. Daar kon ik natuurlijk niet bij. In de haast om dit project afgerond te hebben, pakte ik een trapje, zette dat onder de lamp, ging op de eerste trede staan en… stootte met mijn hoofd de bol kapot. In een compleet idiote reflex probeerde ik de vallende stukken glas op te vangen. Nooit een goed idee, want een van die scherven sneed heel gemeen in mijn pols. Bloed, veel bloed. Gelukkig bleef mijn slagader ongedeerd, maar ik had er wel weer een markant litteken bij.


Waarom kan ik niet bij elk potentieel gevaarlijk klusje een veilige aanpak plannen, zoals ieder ander weldenkend mens dat zou doen? Een lange broek aantrekken van stevig, beschermend stof, eerst even de stekker van de staafmixer eruit trekken, het trapje zo neerzetten dat ik bij het bestijgen ervan met mijn hoofd naast die lamp omhoog kom, in plaats van er tegenaan. Zo moeilijk is dat toch niet?


Bij mij werkt het zo: als een klusje sneller kan zonder voorzorgsmaatregelen doe ik het zonder voorzorgsmaatregelen. Daarnaast ben ik misschien, zoals de Engelsen dat noemen, ‘accident prone’. Ofwel: het is mijn lot om vaste klant te zijn bij de Eerste Hulp, een collectie van littekens op te bouwen en mijn naasten telkens weer de stuipen op het lijf te jagen met mijn bebloede hoofd, handen of knieën. Gewoon, omdat het universum dat van me vraagt.


Maar ik weiger dat lot nog langer te accepteren. Vanaf nu ga ik mijn leven beteren. Beloofd! Mijn troef: ik word geholpen door het feit dat ik elke dag wel een keer op een toiletbril zit. Probeer er maar niet te veel beelden bij te krijgen, maar daarbij rust mijn broek op mijn enkels. Steevast valt dan mijn blik op het litteken van het heggenschaarincident, net boven mijn knie. De rest van de dag ben ik dan voorzichtig en doe de dingen bewust zonder haast.


De wijze les: leer van je fouten door jezelf regelmatig te confronteren met de gevolgen van eerder gemaakte fouten. Zet dat maar op een tegeltje. En sla niet met die hamer op je duim als je dat tegeltje te snel wilt ophangen.

28 november 2021

Liever een ‘Green Friday’...

Black Friday. Net als halloween weer zo’n evenement dat wij in Nederland kritiekloos hebben overgenomen van de Amerikanen. Ik zeg: schaf af, die Black Friday en laten we zelf iets bedenken. Bijvoorbeeld een ‘green friday’.


Ik snap ook wel dat het fijn is als iets dat je nodig hebt in de aanbieding is. Maar ik ben bang dat veel mensen op Black Friday dingen kopen die ze helemaal niet nodig hebben. Ik bedoel: als je dak lekt, ga je het niet pas repareren als die reparatie in de aanbieding is. Het moet nu gefixt worden! Wat je nodig hebt, koop je op het moment dat je het nodig hebt.


‘Ja, maar’ hoor ik je denken. ‘Met Black Friday kan ik mooi cadeautjes kopen voor de feestdagen.’ Natuurlijk kan dat. Maar ik zou liever een cadeau ontvangen dat met veel aandacht voor mij is gekocht, dan een cadeau dat even snel uit de bak ‘speciale aanbiedingen’ is gegrist. Jij toch ook?


Tot slot: Black Friday gaat over kopen, kopen, kopen. Over nog meer spullen. Over mensen die als koopzombies tussen de winkelrekken lopen op zoek naar die ene ongelooflijke aanbieding. Uiteindelijk worden al die spullen allemaal afval, troep. En wat denk je van al die verpakkingen? Er is al genoeg rotzooi in de wereld. Daarom: schaf af die Black Friday!


Laten we iets beters bedenken met elkaar. We zijn toch creatieve, slimme Nederlanders? We zijn toch zuinig op onze planeet? Vervang daarom Black Friday door Green Friday. Koop in de kringloopwinkel, bij de biologische groentenman, ga een dagje zwerfafval ruimen in het bos, repareer die oude stofzuiger in plaats van een nieuwe te kopen. Is beter voor de planeet. Die planeet is ons huis, een huis waarvan het dak momenteel behoorlijk lekt. Afval, opwarming van de aarde, giftige stoffen… Begin met repareren van ons ‘dak’ en wacht niet tot de volgende Black Friday.